Carpa Món Titella

 

Les instal·lacions Cal Titella i Món Titella; son dos espais únics dedicats al públic en general per a donar a conèixer de prop, l’art del titella.

Què és?
Món Titella consisteix en una petita carpa itinerant que conté una mena de museu miniatura construït amb materials reciclats, amb una estructura plena de portes i calaixos que els visitants han d’obrir i dins dels quals hi ha una bona col·lecció de diferents modalitats de titelles, de manera que donant la volta a l’interior de la carpa, es dóna una mica la volta al món de les figures animades, mostrant d’una manera succinta les diverses tècniques i tradicions existents.
Sinopsi: Enmig d’una plaça, una carpa. Un espai petit, íntim i recollit, construït amb fusta i ferro reciclat. Al seu interior, un petit viatge dins d’una estructura hexagonal amb 31 caixes convertides en finestres i diferents mecanismes per a conèixer la cultura dels titelles de diferents països.
Passa, entra, mira, observa i toca.

FITXA TÈCNICA
Total titelles: 60 titelles
Titelles manipulables: 12 titelles
Titelles originals: 45 titelles
Tècniques de manipulació: 15 diferents Països i Continents representats: España, Àfrica, França, Cuba, Síria, República Txeca, Holanda, Itàlia, Mèxic, Birmània, Índia, Xina, Vietnam, etc.
Durada de l’espectacle: 3 hores, 6 hores, …
La visita al interior de la carpa dura 15′ aprox.
Temps muntatge / desmuntatge: 3h. / 2h.
Idioma: Sense text (rètols en la llengua pertinent)
Edat recomanada:Per a tots els públics (infants acompanyats)
Espai escènic:
espai de 8m de diàmetre x 4m d’alçada, ombrívol.
Pressa de corrent 3.500w a 220v a peu de carpa.
el terra no pot ser de sorra.
aquesta carpa reuneix la normativa d’homologació.

video

Carpa Mundo Títere

 

Las instalaciones Los Títeres y Mundo Títere; son dos espacios únicos dedicados al público en general para dar a conocer de cerca, el arte del títere.

¿Qué es?
Mundo Títere consiste en una pequeña carpa itinerante que contiene una especie de museo miniatura construido con materiales reciclados, con una estructura llena de puertas y cajones que los visitantes deben abrir y dentro de los cuales hay una buena colección de diferentes modalidades de títeres, de modo que dando la vuelta al interior de la carpa, se da un poco la vuelta al mundo de las figuras animadas, mostrando de una manera sucinta las diversas técnicas y tradiciones existentes.
Sinopsis: En medio de una plaza, una carpa. Un espacio pequeño, íntimo y recogido, construido con madera y hierro reciclado. En su interior, un pequeño viaje dentro de una estructura hexagonal con 31 cajas convertidas en ventanas y diferentes mecanismos para conocer la cultura de los títeres de diferentes países.
Pasa, entra, mira, observa y toca.

FICHA TÉCNICA
Total títeres: 60 títeres
Títeres manipulables: 12 títeres
Títeres originales: 45 títeres
Tècniques de manipulació: 15 diferents Països i Continents representats: España, Àfrica, França, Cuba, Síria, República Txeca, Holanda, Itàlia, Mèxic, Birmània, Índia, Xina, Vietnam, etc.
Duración de la actividad: 3 horas, 6 horas, …
La visita al interior de la carpa dura 15 ‘aprox.
Tiempo montaje / desmontaje: 3h. / 2h.
Idioma: Sin texto (rótulos en la lengua pertinente)
Edad recomendada:Para todos los públicos (menores acompañados)
Espacio escénico:
espacio de 8m de diámetro x 4m de alto, sombrío.
Toma eléctrica 3.500w a 220v a pie de carpa.
el suelo no puede ser de arena.
esta carpa reúne la normativa de homologación.

video

Puppets World

 

The Puppets House and Puppets World facilities they are two spaces for the general public to raise awareness closely, the art of puppetry.

Puppets World is a small tent that’s contains a sort of miniature museum built with recycled materials, with a structure filled with doors and drawers that visitors should open and within which there are a good collection of different types of puppets, so travelling around the tent, it is like give a little trip around the world of animated figures, showing in a succinct way the various existing techniques and traditions.
Synopsis: In the middle of a square, there’s a tent. A small, intimate and welcoming place built with recycled wood and iron. Inside, a small trip into a hexagonal structure with 31 boxes turned into windows and different mechanisms for knowing the culture of puppets from different countries.
Come in, look and touch.

TECHNICAL CARD:
60 Total puppets
12 handleable puppets.
45 original puppets
15 different manipulation techniques
Countries and Continents represented: Spain , Africa , France, Cuba , Syria , Czech Republic , Holland, Italy, Mexico , Burma , India , China , Vietnam, etc.

Duration of Activity: 3 hours, 6 hours,…
The visit inside the tent lasts 15′ approx
Assembly / disassembly time: 3h. / 2h.
Language: No text (labels in the relevant language)
Recommended Age:
For all ages (children accompanied)
Scenic space:
Area of 8m diameter x 4m high, bleak.
3.500w at 220v.
The ground can’t be sand.
This tent meets regulatory approval.

video